Mitä ovat tulityöt?

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran ympäristössään. Näitä tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.

Tulityöt tehdään lähtökohtaisesti vakituisella tulityöpaikalla. Vakituinen tulityöpaikka on paloturvallisuusvaatimusten mukainen tulitöiden tekemiseen varattu tila, jossa tulityö voidaan tehdä turvallisesti. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain silloin, kun sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Tilapäisiksi tulityöpaikoiksi luetaan kaikki muut paitsi vakituiset tulityöpaikat. Katto- ja vedeneristysalan tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka.

Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla on oltava aina riskien arvioinnin perusteella laadittu kirjallinen, määräaikainen tulityölupa.


Ketkä ovat vastuussa tulitöiden turvallisuudesta?

Tulityöluvan myöntäjä on tulityön tilaajan nimeämä henkilö, jolla on oltava voimassa oleva tulityökortti. Hän myöntää tulityöluvan ja tekee yhdessä tulityönntekijän tekijän kanssa tulityöstä aiheutuvien vaarojen ja eiskien arvioinnin. Tulityölupa allekirjoitetaan vasta, kun myöntäjä varmistuu turvatoimien riittävyydestä ja luvassa mainitut suojaus- ja varmistustoimenpiteet on tehty. Mikäli tulityöluvan voimassaolon aikana tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat, on myös tulityölupa päivitettävä.3

Tulitöiden tekijän vastuulla on annetun työn suorittaminen turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työn tekijä noudattaa tulityöluvan mukaisia ehtoja. Tekijä on myös velvollinen seuraamaan työstä aiheutuvien tilannekohtaisten vaaratekijöiden syntymistä ja niiden seurauksia sekä toimia niin, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Tulityön tekijällä tulee aina olla voimassa oleva tulityökortti.

Tulityövartijan velvollisuutena on keskeyttää turvallisuutta vaarantava työ ja huolehtia siitä, että kipinät eivät leviä tulityökohteen ulkopuolelle. Tulitön tekijä ei voi yleensä samanaikaisesti toimia tulityövartijana. Tulityövartijan turvallisuuskoulutus määritetään tulityösuunnitelmassa. Tehtävässä tarvittavan osaamisen takaamiseksi SPEK suosittelee tulityökoulutusta myös tulityövartijalle, mutta tarvittavan vähimmäisosaamisen saa alkusammutuskoulutuksessa (AS1).