Alkusammutuskalusto

Tulityöluvan myöntäjä määrittelee tarvittavan alkusammutuskaluston. Tyypillinen vähimmäisvaatimus alkusammutuskalustolle on 1 kappale 43A 183B C -luokan käsisammuttimia sekä vähintään 10 metrin päässä saatavilla oleva toinen vastaava sammutin tai 2 kappaletta 27A 144B C -luokan käsisammutinta. Yksi sammuttimista voidaan korvata pikapalopostilla, jonka tulee olla tulitöiden aikana paineistettu.
Automaattinen paloilmoitin ja sprinkleri

Tulitöistä syntyvät kaasut ja lämpö saattavat laukaista automaattisen paloilmoitinlaitteiston. Tarvittaessa tilassa olevat ilmaisimet voidaan kytkeä irti tai peittää soveltuvalla tavalla. Ilmaisimien irtikytkennän suorittaa paloilmoitinlaitteiston hoitaja. Sprinkleriä ei kytketä pois käytöstä, mutta työn aikana huolehditaan siitä, etteivät kipinät tai roiskeet pääse osumaan sprinklerin suuttimiin. Tällä varmistetaan alkusammutuksen onnistuminen mikäli palo riistäytyy hallinnasta.
Ympäristön suojaus

Esimerkin tilassa on runsaasti kiinteitä rakenteita, joita ei voida siirtää pois. Tällaiset rakenteet tulee suojata asianmukaisesti. Suojauksessa voidaan käyttää siirrettäviä palamattomia seinäkkeitä ja suojapeitteitä. Suojaavien materiaalien tulee olla palamattomia ja tulityösuojaukseen tarkoitettuja. Kipinäsuihkut voivat kantaa jopa 10 metrin etäisyydelle, joten suojauksen tarvetta ei kannata aliarvioida.
Tulityölupa

Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa, josta ilmenevät tulityön eri osapuolet, luvan voimassaoloaika, tulityön kohde ja menetelmä, tulityökortin voimassaoloaika, tulityön eri vaiheissa huomioitavat turvallisuustoimet, alkusammutuskaluston tiedot, tulityövartioinnin tiedot sekä luvan myöntäjä. Tulityöluvan myöntää tulitöiden valvontasuunnitelmassa nimetty henkilö.
Tulityövartiointi

Tulityövartijan on oltava paikalla jo ennen tulitöiden aloittamista. Tulityön osapuolten kesken käydään paikan päällä läpi suojaustoimenpiteet, toiminta ongelmatilanteissa sekä lähimmän puhelimen sijainti jotta pelastuslaitokseen saadaan tarvittaessa yhteys mahdollisimman nopeasti. Kaikkien asianomaisten tulee myös pystyä opastamaan pelastuslaitos paikalle ripeästi, joten tulityöpaikan osoitteen ja mahdollisten poikkeavien ajojärjestelyiden tulee olla kaikkien tiedossa.
Aukot ja läpiviennit

Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja läpiviennit tulee tiivistää, jotta ympäröiviin tiloihin ei pääse kipinöitä tai kytevää materiaalia. Laikkaleikkaus on vaarallisuudessaan rinnastettavissa hitsaukseen. Kipinät ovat äärimmäisen kuumia ja pääsevät sujahtamaan jopa pienestä raosta rakenteiden väliin.